Recursos i estratègies per a mestres que volen integrar les TAC a les seves aules

Metodologia

Els models d’aplicació següents estan basats en la classificació elaborada pel grup de recerca sobre PDI del grup DIM-UAB, dirigit per Pere Marqués (Marqués, P., 2009).

Model expositiu

El professor o la professora fa una exposició d’un tema amb l’ajut dels recursos multimèdia i de la PDI. L’alumnat atén, pren notes, fa preguntes i respon les
que pugui fer el professor o professora.

Modelatge

És bàsicament una presentació en què es mostra com fer alguna cosa o en què s’utilitzen les eines d’un programa. La interactivitat fa que sigui molt atractiu i
eficient. Com que es pot executar l’aplicació des de la PDI, usant tant el dit com el ratolí, és fàcil demostrar les característiques importants del programari. La possibilitat de fer-hi anotacions a sobre fa que sigui possible assenyalar les característiques importants del programa.

Treball col·lectiu

Els i les alumnes fan aportacions i les van reflectint a la pissarra com a síntesi del treball. Cada grup o alumne o alumna fa una part o aspecte de l’activitat.

Font d’informació a classe

Amb l’ajuda dels cercadors i de la PDI en qualsevol mo-ment es poden ampliar les informacions o indagar sobre nous aspectes que sorgeixin espontàniament a la classe. El professor o la professora i l’alumnat busquen la informació i la comenten al grup.

Presentació de treballs per part de l’alumnat

Amb la PDI a classe, els i les alum-nes presenten els seus treballs en forma d’esquemes, presentacions o presentacions multimèdia. Poden fer-se de manera individual o en grup; és molt motivador per a la resta de la classe, atès que facilita la participació dels qui vulguin corregir o afegir-hi coses. Es fomenta l’expressió oral i l’argumentació.

Realització d’exercicis i debats de manera col·laborativa

Es projecten activitats interactives de les plataformes de continguts en xarxa i s’hi fa intervenir als estudiants perquè les facin. També es pot dividir la classe en grups i demanar a cadascun que busqui una solució, que es verifica després quan s’introdueixi en la PDI.

Correcció d’exercicis

El professor o la professora i els i les alumnes poden presentar i comentar els exercicis que hagin fet en format digital (document de text, presentació
multimèdia o programa d’exercitació específic). Tots poden intervenir exposant-ne els dubtes, idees i objeccions.

Consultes en línia

S’hi poden projectar diaris digitals, mapes del temps, itineraris, llocs…

Treball amb el bloc de classe

Presentació i revisió de novetats, aportacions sobre te-mes de treball a classe, enllaços a materials, vídeos explicatius…

Documents col·laboratius al web i als wikis temàtics

L’alumnat presenta les seves aportacions creant un debat i posada en comú.

Videoconferències a classe (i ús d’altres sistemes d’intercomunicació)

La PDI facilita que tota la classe pugui veure i participar en les comunicacions per correu electrònic, xat, programes de pissarres virtuals o videoconferència amb alumnes d’altres centres (amb els quals es col·labori en projectes), professorat, familiars, persones expertes o altres persones significatives de qualsevol lloc del món.

Anuncis
%d bloggers like this: