Recursos i estratègies per a mestres que volen integrar les TAC a les seves aules

Activitats

Són activitats configurables, algunes en format flash i d’altres plantilles que es poden editar i canviar.

Per veure’n un exemple seguiu l’enllaç: Exemples d’activitats toolkit i descarregueu-vos el rotafoli.

Anagram

Ordenar les lletres que formen una paraula arrossegant-les. Es pot afegir una pista (clue) que pot ser una paraula o una imatge. També es pot assignar un temps límit i ajustar la velocitat del joc.

Category sort: image

Organitzar imatges en dos temes. Quan s’executa, les imatges es presenten desordenades i s’han d’arrossegar per a que coincideixin amb el tema assignat.

Category sort: text

Organitzar paraules en dos temes. Quan s’executa, les paraules es presenten desordenades i s’han d’arrossegar per a que coincideixin amb el tema assignat.

Hot Spots

Inclou un mapamundi, una representació del cos humà, uns eixos de coordenades, un diagrama de Venn i a més permet que qui dissenya l’activitat inclogui la seva pròpia imatge. A l’editar l’activitat inclourem una pregunta i marcarem els punts que volem com a solució de la pregunta. Els participants tocaran sobre la imatge per marcar les respostes.

Image arrange

Permet ordenar un conjunt de fins a 15 imatges

Image match

Presenta des de 2 fins a 5 imatges i paraules. L’objectiu de l’activitat és que l’alumne associï cada paraula amb la seva imatge corresponent

Image select

Permet introduir fins a 18 imatges i les seves corresponents paraules relacionades. Quan l’alumna realitza l’activitat li apareixeran les imatges una darrera l’altre (aleatòriament), i quan premi en elles s’aturarà l’animació. En aquest moment haurà d’elegir la paraula relacionada (de tres opcions possibles), o bé escrivint la resposta.

Keyword match

Uneix paraules amb les seves definicions. Es presenten les definicions i a part i desordenades les paraules relacionades amb les mateixes

Multiple choice

Permet crear fins a 10 preguntes d’elecció múltiple de quatre respostes. Li hem d’indicar quina és la resposta correcta quan estiguem editant. L’aplicació presenta les respostes de forma aleatòria

Note Reveal

Presenta 5 nombres i 5 espais per escriure una frase. Els nombres es poden editar, però no canvien l’ordre de sortida. Quan l’executem veurem cada vegada que es prem un nombre apareix o desapareix la frase. Aquesta activitat serveix per presentar els punts més importants d’un tema, les idees principals, característiques d’un text, etc…  

Pairs

Activitat tipus memory

Sentence arrange

Editem fins a un màxim de 8 frases. Quan l’executem sens presentaran les frases desordenades. Fer clic i arrossegar les frases fins a col·locar-les amb l’ordre correcte

Tiles

Permet col·locar una paraula en els quadres d’una retícula. Al clicar els diferents quadres es descobreix una imatge que hi ha sota i que normalment està relacionada amb la paraula que conté. Al final l’alumnat ha d’averiguar una paraula relacionada amb tots els objectes

Timeline reveal

Ens permet editar fins a 10 dates amb les seves respectives descripcions. Quan l’executem se’ns presentarà en forma d’eix cronològic i al prémer sobre cadascuna de les dates ens apareixerà la descripció d’aquesta.

Vortex sort images or text

Ens permet classificar 12 imatges o paraules. Si la resposta és correcta la paraula desapareix, sinó, es manté a la pantalla.

Word Biz

Els participants seleccionen lletres en l’ordre correcte d’una matriu per respondre una qüestió amb una paraula

Word guess

El particpant ha d’averiguar una paraula elegint les lletres (com el penjat).

Anuncis
%d bloggers like this: